Sunday, January 22, 2023
Trang chủ Lý thuyết Karate

Lý thuyết Karate

Các bài viết liên quan đến lý thuyết Karate sẽ được đăng tải lên chuyên mục này

Hai mươi điều về Karate của sư tổ Funakoshi

1. Đừng quên Karate bắt đầu bằng Lễ, kết thúc cũng bằng Lễ. 2. Karate không nên đánh đòn trước. 3. Karate phải giữ nguyên nghĩa. 4....